प्रति
प्रथम नांव
वडिलांचे/पतिचे नांव
आडनांव
गाव
आधार क्र.
पद
तालुका
जिल्हा
राज्य
पिन कोड
ई-मेल
दूरध्वनी क्रमांक
संदेश / तक्रार

कागदपत्रेराष्ट्रस्तरीय लिंक्स

राज्यस्तरीय लिंक्स

जिल्हास्तरीय लिंक्स

जिल्हा परिषद