कार्यालयीन रचना


जिल्हा स्तर - पदाधिकारी

अध्यक्ष
|
उपाध्यक्ष
|
विषय समिती सभापती
|
|
|
|
|
स्थायी समिती
महिला व बालकल्याण समिती
शिक्षण समिती
जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
आरोग्य समिती
बांधकाम समिती
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
कृषी समिती
समाज कल्याण समिती
अर्थ समिती

जिल्हा स्तर - अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख)
|
|
|
|
|
|
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म.बा.क.)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पापु व स्वच्छता)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म. गां. रा. ग्रा. रो. ह. यो.)
|
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
कॄषी विकास अधिकारी
जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
शिक्षणाधिकारी (निरंतर)
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)
कार्यकारी अभियंता
(ग्रामीण पाणी पुरवठा)
कार्यकारी अभियंता
(लघुसिंचन)
|
सहायक प्रशासन अधिकारी
|
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

तालुका स्तर - पदाधिकारी

पंचायत समिती
|
सभापती
|
उपसभापती

तालुका स्तर - अधिकारी

गटविकास अधिकारी (वर्ग-१)
|
सहायक गट विकास अधिकारी (वर्ग-२)
|
सहायक प्रशासन अधिकारी
|
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
आस्थापना
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
शिक्षण

ग्रामपंचायत स्तर

ग्रामपंचायत
|
सरपंच
|
उपसरपंच
|
ग्रामसेवक