महत्वाचे शासन निर्णय/परिपत्रके(महाराष्ट्र)
शासन निर्णय लागु असणाऱ्या विभागाचे नांव शासन निर्णय/परिपत्रकाचा दिनांक शासन निर्णय / परिपत्रकाचा मुख्य विषय शासन निर्णय/परिपत्रकाचे विवरण शासन निर्णय / परिपत्रक निर्गमित केलेल्या मंत्रालयीन विभागाचे नांव कागदपत्रे पाहणे